×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

क्र.सं. कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम मूल्य अधिकतम मूल्य औसत मूल्य
1 गोलभेडा ठूलो(भारतीय) केजी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
2 गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू २५.०० रू ३५.०० रू ३०.००
3 गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
4 गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
5 गोलभेडा सानो(तराई) के जी रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
6 आलु रातो के.जी. रू ४०.०० रू ४५.०० रू ४२.५०
7 प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू ६५.०० रू ७०.०० रू ६७.५०
8 गाजर(लोकल) के.जी. रू ३५.०० रू ४०.०० रू ३७.५०
9 गाजर(तराई) केजी रू २५.०० रू ३०.०० रू २८.००
10 बन्दा(लोकल) के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
11 काउली स्थानिय के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
12 स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
13 सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू २५.०० रू ३०.०० रू २७.५०
14 भन्टा लाम्चो के.जी. रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
15 भन्टा डल्लो के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
16 बोडी(तने) के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
17 मटरकोशा के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
18 घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
19 घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
20 घिउ सिमी(राजमा) केजी रू १३०.०० रू १५०.०० रू १४०.००
21 टाटे सिमी के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
22 तितो करेला के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
23 लौका के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
24 परवर(तराई) केजी रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
25 घिरौला के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
26 फर्सी पाकेको के.जी. रू ३५.०० रू ४५.०० रू ४०.००
27 फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
28 हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
29 भिण्डी के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.००
30 सखरखण्ड के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
31 बरेला के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
32 स्कूस के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
33 रायो साग के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
34 पालूगो साग के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
35 चमसूरको साग के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
36 तोरीको साग के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
37 मेथीको साग के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
38 प्याज हरियो के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
39 तरुल के.जी. रू १००.०० रू ११०.०० रू १०५.००
40 च्याउ(कन्य) के.जी. रू १५०.०० रू १८०.०० रू १६४.००
41 च्याउ(डल्ले) के जी रू ४००.०० रू ४५०.०० रू ४२५.००
42 कुरीलो के.जी. रू ४००.०० रू ४५०.०० रू ४२५.००
43 न्यूरो के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
44 ब्रोकाउली के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
45 चुकुन्दर के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
46 सजिवन के.जी. रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
47 कोइरालो के.जी. रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
48 रातो बन्दा के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
49 जिरीको साग के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
50 ग्याठ कोबी के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
51 सेलरी के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
52 पार्सले के.जी. रू १५०.०० रू १६०.०० रू १५६.६७
53 सौफको साग के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
54 पुदीना के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
55 गान्टे मूला के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
56 इमली के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
57 तामा के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
58 तोफु के.जी. रू १५०.०० रू १७०.०० रू १६०.००
59 गुन्दुक के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
60 स्याउ(झोले) के.जी. रू २००.०० रू २२०.०० रू २१०.००
61 स्याउ(फूजी) के जी रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
62 केरा दर्जन रू १३०.०० रू १४०.०० रू १३६.६७
63 कागती के.जी. रू २४०.०० रू २८०.०० रू २६०.००
64 अनार के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
65 अंगुर(हरियो) के.जी. रू १५०.०० रू १७०.०० रू १६०.००
66 अंगुर(कालो) केजी रू २५०.०० रू २६०.०० रू २५५.००
67 सुन्तला(भारतीय) केजी रू १६०.०० रू १८०.०० रू १७०.००
68 तरबुजा(हरियो) के.जी. रू ४५.०० रू ५५.०० रू ५०.००
69 मौसम के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४५.००
70 जुनार के.जी. रू २५०.०० रू २६०.०० रू २५५.००
71 भुई कटहर प्रति गोटा रू १५०.०० रू १८०.०० रू १६५.००
72 काक्रो(लोकल) के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.००
73 काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
74 रुख कटहर के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
75 नासपाती(चाइनिज) केजी रू २००.०० रू २२०.०० रू २१०.००
76 मेवा(नेपाली) के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
77 मेवा(भारतीय) केजी रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
78 किवि केजी रू ४००.०० रू ४५०.०० रू ४२५.००
79 आभोकाडो के.जी रू ५५०.०० रू ६००.०० रू ५७५.००
80 अमला के.जी रू १००.०० रू ११०.०० रू १०५.००
81 अदुवा के.जी. रू २५०.०० रू २७०.०० रू २६०.००
82 खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू ४००.०० रू ४५०.०० रू ४२५.००
83 खु्र्सानी हरियो के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
84 खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
85 खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
86 खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
87 भेडे खु्र्सानी के.जी. रू ११०.०० रू १३०.०० रू १२२.००
88 लसुन हरियो के.जी. रू १४०.०० रू १६०.०० रू १५०.००
89 हरियो धनिया के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
90 लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू २६०.०० रू २७०.०० रू २६५.००
91 लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
92 छ्यापी हरियो के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
93 ताजा माछा(रहु) के जी रू ३३०.०० रू ३५०.०० रू ३४०.००
94 ताजा माछा(बचुवा) के जी रू २५०.०० रू २६०.०० रू २५५.००
95 ताजा माछा(छडी) के जी रू २५०.०० रू २८०.०० रू २६५.००
96 ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू ३३०.०० रू ३५०.०० रू ३४०.००

स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति