×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

क्र.सं. कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम मूल्य अधिकतम मूल्य औसत मूल्य
1 गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११५.००
2 गोलभेडा ठूलो(भारतीय) केजी रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११५.००
3 गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
4 गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू ३५.०० रू ४५.०० रू ३९.५०
5 आलु रातो के.जी. रू ६८.०० रू ७२.०० रू ७०.००
6 आलु रातो(भारतीय) के जी रू ५८.०० रू ६०.०० रू ५९.००
7 आलु रातो(मुडे) केजी रू ५०.०० रू ५२.०० रू ५१.००
8 आलु सेतो के.जी. रू ४८.०० रू ५०.०० रू ४९.००
9 प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू ९२.०० रू ९५.०० रू ९३.३३
10 गाजर(लोकल) के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
11 बन्दा(लोकल) के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
12 काउली स्थानिय के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
13 स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
14 मूला रातो के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
15 मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू २५.०० रू ३५.०० रू ३०.००
16 सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
17 भन्टा लाम्चो के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
18 भन्टा डल्लो के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
19 बोडी(तने) के.जी. रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११५.००
20 मकै बोडी केजी रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
21 घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू १४०.०० रू १६०.०० रू १४८.७५
22 घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू १४०.०० रू १६०.०० रू १५०.००
23 घिउ सिमी(राजमा) केजी रू १३०.०० रू १४०.०० रू १३५.००
24 टाटे सिमी के.जी. रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११५.००
25 भटमासकोशा के.जी. रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११५.००
26 तितो करेला के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
27 लौका के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
28 परवर(लोकल) के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
29 चिचिण्डो के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
30 घिरौला के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
31 झिगूनी के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
32 फर्सी पाकेको के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
33 हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
34 भिण्डी के.जी. रू १३०.०० रू १५०.०० रू १४०.००
35 पिंडालू के.जी. रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११५.००
36 स्कूस के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
37 रायो साग के.जी. रू २३०.०० रू २५०.०० रू २४०.००
38 तोरीको साग के.जी. रू १३०.०० रू १५०.०० रू १३८.३३
39 प्याज हरियो के.जी. रू १३०.०० रू १५०.०० रू १४०.००
40 च्याउ(कन्य) के.जी. रू १६०.०० रू २००.०० रू १८०.००
41 च्याउ(डल्ले) के जी रू ४००.०० रू ४३०.०० रू ४१६.६७
42 कुरीलो के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७६.६७
43 न्यूरो के.जी. रू १२०.०० रू १४०.०० रू १३०.००
44 ब्रोकाउली के.जी. रू १३०.०० रू १४०.०० रू १३५.००
45 चुकुन्दर के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
46 रातो बन्दा के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
47 जिरीको साग के.जी. रू ४००.०० रू ५००.०० रू ४५०.००
48 सेलरी के.जी. रू २००.०० रू २२०.०० रू २१०.००
49 पार्सले के.जी. रू ५००.०० रू ५५०.०० रू ५२६.६७
50 पुदीना के.जी. रू ५००.०० रू ५५०.०० रू ५२६.६७
51 गान्टे मूला के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
52 इमली के.जी. रू १५०.०० रू १६०.०० रू १५५.००
53 तामा के.जी. रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११५.००
54 तोफु के.जी. रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११५.००
55 गुन्दुक के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७६.६७
56 स्याउ(फूजी) के जी रू ३००.०० रू ३२०.०० रू ३१०.००
57 केरा दर्जन रू १३०.०० रू १४०.०० रू १३५.००
58 कागती के.जी. रू २५०.०० रू २८०.०० रू २६६.६७
59 अनार के.जी. रू ३५०.०० रू ४००.०० रू ३७६.६७
60 आँप(मालदह) के.जी. रू १२०.०० रू १४०.०० रू १३०.००
61 आँप(दसहरी) केजी रू १२०.०० रू १४०.०० रू १३०.००
62 तरबुजा(हरियो) के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
63 मौसम के.जी. रू १६०.०० रू १८०.०० रू १७०.००
64 जुनार के.जी. रू २४०.०० रू २५०.०० रू २४५.००
65 भुई कटहर प्रति गोटा रू १६०.०० रू १८०.०० रू १७०.००
66 काक्रो(लोकल) के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
67 काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
68 रुख कटहर के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
69 नासपाती(लोकल) के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
70 नासपाती(चाइनिज) केजी रू २२०.०० रू २६०.०० रू २४०.००
71 मेवा(भारतीय) केजी रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
72 किवि केजी रू ४५०.०० रू ५००.०० रू ४७६.६७
73 आभोकाडो के.जी रू ५५०.०० रू ६००.०० रू ५७६.६७
74 अदुवा के.जी. रू २००.०० रू २२०.०० रू २१०.००
75 खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू ४६०.०० रू ५००.०० रू ४८०.००
76 खु्र्सानी हरियो के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
77 खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
78 खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
79 खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू ३५०.०० रू ४००.०० रू ३७६.६७
80 भेडे खु्र्सानी के.जी. रू १२०.०० रू १४०.०० रू १३०.००
81 लसुन हरियो के.जी. रू १५०.०० रू १७०.०० रू १६०.००
82 हरियो धनिया के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७६.६७
83 लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू २३०.०० रू २५०.०० रू २४०.००
84 लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू १९०.०० रू २००.०० रू १९५.००
85 छ्यापी सुकेको के.जी. रू १५०.०० रू १६०.०० रू १५५.००
86 छ्यापी हरियो के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३३.३३
87 ताजा माछा(रहु) के जी रू ३४०.०० रू ३५०.०० रू ३४५.००
88 ताजा माछा(बचुवा) के जी रू २५०.०० रू २६०.०० रू २५५.००
89 ताजा माछा(छडी) के जी रू २४०.०० रू २५०.०० रू २४६.६७
90 राजा च्याउ के.जी. रू २८०.०० रू ३००.०० रू २९०.००

स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति